Korsholmsnejdens Reservisters stadgar

NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

1 §
Föreningens namn är Korsholmsnejdens Reservister r.f. och dess hemort är Korsholms kommun. Verksamhetsområde är Korsholm med omnejd.

Föreningens officiella språk är svenska men medlem äger rätt att yttra sig på sitt modersmål.

Förenigen är medlem i Reserviläisliitto-Reservin Aliupseerien Liitto-Reservistförbundet-Reservunderofficersförbundet ry (som i dessa stadgar kallas förbundet) samt i Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry (som i dessa stadgar kallas distrikt).

SYFTE OCH VERKSAMHET

2 §
Föreningens uppgift är

För att uppnå föreningens ändamål

För att stöda sin verksamhet idkar föreningen publikationsverksamhet samt sådan ekonomisk verksamhet, som har ett direkt samband med föreningens ändamål eller som är av ringa ekonomisk betydelse.

3 §
Föreningen har rätt att mottaga testamenten och donationer samt att äga fast- och lösegendom.

BESTÄMMELSER BETRÄFFANDE MEDLEMSKAP

4 §
Till föreningens ordinarie medlem kan efter styrelsens godkännande antagas person som fullgjort sin militärtjänstgöring och som hör till reserven eller som överskridit åldersgränsen för reserven.

Till föreningen kan också antagas som donator eller understödande medlem en person eller rättsgiltigt samfund, som har godkänts av styrelsen.

Donator och understödande medlem har ej rösträtt vid föreningens möten.

En medlem är fri från föreningens medlemskap i slutet av det kalenderår under vilket han har skriftligen meddelat styrelsen eller dess ordförande om sin avgång eller har fått avgången antecknad i föreningens protokoll.

5 §
Medlemmarna betalar till föreningen en medlemsavgift för varje verksamhetsår. Avgiftens storlek fastställes av höstmötet.

Medlem, som har övergått till ordinarie tjänst inom försvarsmakten, gränsbevakningen eller sjöbevakningsväsendet, har rätt att bibehålla sitt medlemskap och de uppnådda medlemsrättigheterna.

6 §
På styrelsens förslag kan föreningsmötet kalla en person, som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål, till hedersordförande eller hedersmedlem. Till hedersordförande kan bara kallas en person, som tidigare varit föreningens ordförande. Det får finnas endast en hedersordförande åt gången. Hedersmedlemmar får finnas samtidigt högst hälften (1/2) av styrelsens styrka.

Hedersordförande eller hedermedlem betalar ej medlemsavgift.

7 §
Medlem, som har försummat sina förpliktelser mot föreningen eller som anses ha verkat mot föreningens syftemål, eller handlat mot ära och sed, kan genom styrelsebeslut enligt föreningslagen uteslutas ut föreningen.

Föreningen kan beakta medlem utesluten, om denne ej har erlagt medlemsavgiften före verksamhetsperiodens utgång.

STYRELSEN OCH DESS UPPGIFTER

8 §
Styrelsen verkar som föreningens lagenliga representant. Till styrelsen hör förutom ordförande minst fem och högst 15 medlemmar.

Styrelsen väljes vid höstmötet, ordförande för ett verksamhetsår och medlemmarna för två verksamhetsår, så att hälften eller närmast hälften årligen är i tur att avgå, första gången genom lottdragning och därefter i tur och ordning. I tur avgående kan återväljas. Styrelsen väljer inom sig 1-2 viceordförande. Styrelsemedlem bör, då han väljes, vara myndig, under 60 år och ordinarie medlem.

9 §
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, om han är förhindrad, av viceordföranden. Styrelsen är beslutsför när ordförande eller viceordförande och minst hälften (1/2) av medlemmarna är närvarande.

Kallelse till mötet bör delges styrelsemedlemmarna minst tre (3) dagar i förväg.

Vid styrelsemötena avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst. Röstningen genomförs med slutna sedlar, om någan av medlemmarna så kräver.

10 §
Styrelsens uppgift är:

 1. Att verka så att föreningens syftemål uppnås samt att sköta föreningens inre verksamhet.
 2. Att representera föreningen, göra avtal, då detta ej tillhör föreningsmötet samt representera föreningen som kärande och svarande.
 3. Att sammankalla föreningen till ordinarie och extraordinarie möten, förbereda de ärenden som skall behandlas samt verkställa mötenas beslut.
 4. Att handha föreningens penningmedel och annan förmögenhet
 5. Att föra bok över föreningens medlemmar samt godkänna och utesluta medlemmar enligt föreningens stadgar.
 6. Att uppgöra föreningens verksamhetsberättelse och bokslut per kalenderår.
 7. Att uppgöra förslag till föreningens verksamhetsplan och budget.
 8. Att välja för föreningen nödvändiga funktionärer (sekreterare, kassör osv.).
 9. Att handha övriga ärenden, som gäller föreningen.

Styrelsen kan vid behov tillsätta kommitteér för att bereda ärenden åt styrelsen.

MÖTEN

11 §
Föreningens ordinarie möten är vår- och höstmötet, vars tidpunkt och plats bestäms av föreningens styrelse. Vårmötet hålles före utgången av februari och höstmötet senast den 15 oktober.

12 §
Övriga föreningsmöten hålles, då föreningsmötet så besluter eller då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligt har anhållit om detta hos styrelsen för behandling av ett speciellt angivet ärende.

13 §
Möteskallelser och andra meddelanden till medlemmarna sker antigen genom informationsblad, per brev, per epost eller genom den lokala tidningen.

Kallelse till höst- och vårmötet bör ske minst fjorton (14) dagar före mötet.

Kallelse till övriga möten bör ske minst fem (5) dagar före mötet.

14 §
Vid föreningens möten avgörs ärendena med enkel röstmajoritet, ifall icke dessa stadgar annorlunda bestämmer. Om röstetalen utfaller jämt, avgör ordförandes röst. Röstningen förrättas med slutna sedlar om någon av medlemmarna så kräver. Om rösterna utfaller jämt avgör lotten. Medlem, som ej erlagt medlemsavgift, äger ej rösträtt vid föreningsmötet.

15 §
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
 3. Godkännande av föredragningslistan.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelsen, fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av övriga av styrelsen gjorda förslag eller av medlemmar, minst sju (7) dagar före mötet skriftligen till styrelsen inlämnade förslag.

16 §
Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.
 3. Godkännande av föredragningslistan.
 4. Fastställande av följande verksamhetsårs verksamhetsplan.
 5. Fastställande av följande verksamhetsårs medlemsavgift.
 6. Fastställande av följande verksamhetsårs budget.
 7. Val av två revisorer och två suppleanter.
 8. Beslutes om antalet styrelsemedlemmar enligt 8 §.
 9. Val av styrelseorförande, som även kallas till föreningens ordförande.
 10. Val av styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående
 11. Val av representanter till distriktsmöten i enlighet med distriktets stadgar.
 12. Val av representanter till förbundsmöten i enlighet med förbundets stadgar.
 13. Behandling av övriga av styrelsen gjorda förslag eller av medlemmar, minst sju (7) dagar före mötet skriftligen till styrelsen inlämnade förslag.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

17 §
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Föreningens räkenskaper och andra administrativa ålägganden bör lämnas till revisorerna senast den 31 januari. Revisorerna bör ge styrelsen sin revisionsberättelse inom februari månad, dock senast två veckor före föreningens vårmöte. För revision bör reserveras minst sju (7) dagar.

TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

18 §
Föreningens namn tecknas av ordförande och någon av viceordförandena tillsammans, eller någondera tillsammans med av styrelsen utsedd funktionär.

STADGEÄNDRING

19 §
Beslut, som innebör ändring av dessa stadgar, förutsätter minst ¾ av vid mötet angivna röster. Stadgeändringen bör godkännas av förbundsstyrelsen.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

20 §
Beslut, vilka förutsätter föreningens upplösning, erfordrar ¾ av de vid mötet angivna rösterna och beslutet bör fastställas med samma röstmajoritet (3/4) vid ett möte, som hålles tidigast en månad senare.

21 §
Om föreningens verksamhet upphör, tillfaller dess tillgångar Aliupseerien Huoltosäätio benämda stiftelse.